Thành ph? c’a M? hoang tàn vì phá s’n

Written by Stockton Hardware Store on August 30th, 2012. Posted in News

Stockton, California, M? n’p ?n xin phá s’n vào tháng 6 v’a qua và tr? thành thành ph? phá s’n l’n nh’t trong l’ch s? n??c M?.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • TwitThis

Tags: , , ,